Đặng Văn Hiền

"Khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi""