Đặng Văn Hiền

"Khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi""

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *