Đặng Văn Hiền

"Khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi""

Hình cưới 2017

Chào bạn, đây là hình chụp trước khi cưới

Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017
Hình cưới 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *