Đặng Văn Hiền

"Khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi""

Ngoại cảnh 2017

Chào bạn, đây là hình cưới 2017 phần ngoại cảnh

Ngoại cảnh 2017
Ngoại cảnh 2017

Ngoại cảnh 2017
Ngoại cảnh 2017
Ngoại cảnh 2017
Ngoại cảnh 2017
Ngoại cảnh 2017
Ngoại cảnh 2017

Ngoại cảnh 2017
Ngoại cảnh 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *